เงื่อนไขทั่วไปในการใช้งาน

การขออนุญาตใช้เอกสาร (เช่น รายงานประจำปี การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆและอื่นๆ)จากในเวปไซต์นี้จะต้องปฏิบัติดังนี้ (1) ต้องมีการแจ้งข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับ (2) ใช้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและมิได้เป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจและไม่ได้ถูกนำไปทำสำเนาหรือเก็บไว้เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือทำการเผยแพร่ผ่านสื่อใดๆ และ (3) ห้ามมีการตัดต่อเปลี่ยนแปลงใดๆบนเอกสาร โดยห้ามมิให้มีการใช้งานในรูปแบบอื่นซึ่งก่อให้เกิดโทษทั้งทางแพ่งและอาญา.

การขออนุญาตข้างต้นมิได้ครอบคลุมถึงการออกแบบหรือโครงสร้างเวปไซต์ ROXUL.com หรือเวปไซต์อื่นที่ บริษัท ROCKWOOL International A/S เป็นผู้ดูแลและเป็นเจ้าของ เนื่องจากส่วนต่างๆในเวปไซต์ของบริษัท ROCKWOOL Asia อยู่ภายใต้กฎหมายที่ว่าห้ามมิให้คัดลอกหรือลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเวปไซต์รวมทั้งห้ามมิให้คัดลอกหรือเผยแพร่โลโก้ กราฟฟิกหรือรูปภาพจากเวปไซต์นอกจากจะได้รับการอนุญาตจากบริษัท ROCKWOOL Asia แล้ว. 

บริษัท ROCKWOOL Asiaจะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมของข้อมูลในเอกสารรวมถึงกราฟฟิกที่เกี่ยวข้องในเวปไซต์ต่อการนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นใดๆ เอกสารและกราฟฟิกทั้งหมดเป็นสิ่งสมมติ”ถือได้ว่าเป็น” การคุ้มครองจึงไม่ครอบคลุมทุกรูปแบบ ถือได้ว่าบริษัท ROCKWOOL Asia จะไม่รับผิดชอบผลต่อความเสียหายอื่นๆและที่เป็นผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นผลมาจากความเสียหายจากการใช้งาน ข้อมูลหรือผลกำไรใดๆและไม่ว่าจะเป็นการกระทำสัญญา การเพิกเฉยหรือการกระทำอื่นอันเกิดจากการหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลบนเวปไซต์. 

เอกสารและกราฟฟิกที่ใช้ในเวปไซต์อาจถือว่าเป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคและการตีพิมพ์. 

ลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์โดย ® ROCKWOOL Asia, 3 International Business Park, Unit No. #02-25/26, Nordic European Centre, Singapore 609927. 

เครื่องหมายการค้า

ทั้ง ร็อคซูล (ROXUL)  ร็อควูล (ROCKWOOL) และ/หรือชื่อตราสินค้าที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนามของ ROCKWOOL Asia, ROCKWOOL International A/S และ/หรือบริษัทในเครือแล้ว และขอสงวนสิทธิ์ใดๆที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้.