การดูแลและการเก็บรักษา

คู่มือที่จัดเตรียมไว้ให้จะช่วยในการดูแลและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ร็อควูลอย่างถูกวิธีเพื่อที่จะรักษาคุณภาพในการใช้งานของผลิตภัณฑ์