ProRox LF 970

ProRox LF 970 เป็นฉนวนสโตนวูลทีไม่เป็นรูปร่าง

การนำไปใช้

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อนระหว่างข้อต่อ และโครงสร้างที่ไม่สม่ำเสมอ

มาตรฐานรองรับ

ProRox LF 970 ผลิตขึ้นตามมาตรฐานข้อกำหนดที่ CINI 2.2.04.

ProRox LF 970

คุณสมบัติ

พิมพ์
คุณสมบัติ รายละเอียด มาตรฐาน
อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งานได้ 680 องศาเซลเซียส ASTM C411
ปฏิกิริยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การจำแนกวัสดุติดไฟ ตามมาตรฐานยุโรป ประเภท A1 ลักษณะการเผาไหม้ของพื้นผิววัสดุ; การลามไฟ = ผ่าน, การเกิดควัน = ผ่าน EN 13501-1 ASTM E84
ปริมาณสารละลายคลอไรด์ น้อยกว่า 10 ppm ผ่านมาตราฐานการทดสอบ การกัดกร่อนของสแตนเลสสตีล ตามวิธี ASTM C795 ASTM C871 ASTM C692 / C871
การดูดซับความชื้น น้ำหนักน้อยกว่า 1% โดยน้ำหนัก ASTM C1104 / C1104M
ค่าการดูดซับน้ำ น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ตารางเมตร EN 1609

ค่าการนำความร้อน

อุณหภูมิเฉลี่ย  (°C ) 50 100 150 200 250 300 มาตรฐาน
λ(W/mK) 0.04 0.049 0.057 0.067 0.075 0.091 EN 12667
Back