ProRox SL 960-SA

ProRox SL 960-SA (รุ่นเดิม: RockTech S650) เป็นฉนวนชนิดแผ่นที่มีความแข็งและทนทาน เหมาะสาหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงของโครงสร้างที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิปานกลาง

การนำไปใช้

ฉนวน ProRox SL 960-SA (รุ่นเดิม: RockTech S650) พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสาหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงของอุปกรณ์ทางเทคนิค เช่น อ่างกักเก็บ เตา หม้อต้ม ฯลฯ

มาตรฐานรองรับ

แผ่นฉนวน ProRox SL 960-SA (รุ่นเดิม: RockTech S650) ผลิตขึ้นตามมาตรฐานระหว่างประเทศ CINI 2.2.01 และ ASTM C612 ประเภท IA, II, III, IVA และ IVB

ProRox SL 960-SA

คุณสมบัติ

พิมพ์
คุณสมบัติ รายละเอียด มาตรฐาน
ความหนาแน่น 100 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ASTM C303
อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งานได้ 650 องศาเซลเซียส ASTM C411 / C447
ปฏิกิริยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การจำแนกวัสดุติดไฟ ตามมาตรฐานยุโรปประเภท A1 EN13501-1
ปฏิกิริยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ลักษณะการเผาไหม้ของพื้นผิววัสดุ; การลามไฟ = ผ่าน, การเกิดควัน = ผ่าน ASTM E84
ปริมาณสารละลายคลอไรด์ น้อยกว่า 10 ppm ผ่านมาตราฐานการทดสอบ การกัดกร่อนของสแตนเลสสตีล ตามวิธี ASTM C795 ASTM C871 ASTM C692 / C871
การดูดซับความชื้น น้ำหนักน้อยกว่า 1% โดยน้ำหนัก ASTM C1104 / C1104M
ค่าการดูดซับน้ำ น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ตารางเมตร EN1609.97

ค่าการนำความร้อน

อุณหภูมิเฉลี่ย  (°C ) 50 100 150 200 250 300 มาตรฐาน
λ(W/mK) 0.038 0.044 0.050 0.057 0.065 0.075 ASTM C177

ขนาด

รหัสสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ความหนา (มิลลิเมตร) ความกว้าง (มิลลิเมตร) ความยาว (มิลลิเมตร) แผ่น/แพ็ค
220422 ProRox SL 960-SA 25 600 1200 12
202397 ProRox SL 960-SA 50 600 1200 6
214547 ProRox SL 960-SA 75 600 1200 4
202268 ProRox SL 960-SA 100 600 1200 3
Back