การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทร็อควูลในทวีปเอเซีย

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 1987 ได้นิยามคำจำกัดความของการพัฒนานี้ว่าเป็นการพัฒนาซึ่งจะต้องตรงกับความต้องการในปัจจุบันโดยไม่สูญเสียความสามารถของคนรุ่นต่อไปในอนาคตสำหรับการตอบสนองความต้องการของตนเอง

แผนการพัฒนาแบบยั่งยืน

ลักษณะของการกำหนดการประเมินผล 3 รูปแบบ

ฉนวนสโตนวูล - ผลิตภัณฑ์ที่คงทนถาวร

ROCKWOOL ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยในการใช้และมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด

ความคงทนถาวร