การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทร็อควูลในเอเซีย

ว่าด้วยการประชุมสหประชาชาติในปี 1987 หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกให้คำจำกัดความว่าเป็นการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของปัจจุบันโดยไม่สูญเสียความสามารถของคนรุ่นต่อไปในอนาคตสำหรับการตอบสนองความต้องการของตนเอง

ต่อมา ในปี 2005 ในการประชุมเวิล์ดซัมมิทซึ่งได้มีการกล่าวว่า ความต้องการที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันกับความสมานฉันท์ทางสังคม, สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมกันกับการพัฒนาดังกล่าวและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องประกอบด้วยหลักการที่สำคัญ 3 หลักการดังที่ได้กล่าวไป แรงบันดาลใจเหล่านี้ได้ถูกผลักดันโดยกลุ่มบริษัทร็อควูลซึ่งได้สร้างความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแง่ต่างๆดังนี้:

ผู้คน

สุขภาพของผู้คน, ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราตระหนักเสมอมา ด้วยการดูแลพนักงานและบริษัทคู่ค้าของเราเป็นอย่างดี เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทาน, ปลอดภัย, เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้น โซลูชั่นและแนวทางการแก้ไขปัญหาของเราได้ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของอาคารและการติดตั้งในแง่ของความสะดวกสบาย, การประหยัดพลังงาน, ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย, คุณสมบัติเกี่ยวกับการเก็บเสียง, คุณลักษณะภายนอก, การใช้ทรัพยากรหรือความแข็งแรงของโครงสร้าง

เงินปันผลของผู้ถือหุ้นใหญ่ของเราจะถูกบริหารจัดการผ่านมูลนิธิร็อควูล ซึ่งจะทำการสนับสนุนด้านการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการวิจัยและกิจกรรมทางสังคมเพื่อประโยชน์ต่างๆที่สังคมจะได้รับ