USD
0

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการกัดกร่อน (NACE)

.
0

ของค่าบำรุงรักษาท่อเกิดจาก CUI

.
0

ของเหตุการณ์ CUI เกิดขึ้นกับท่อ (ExxonMobil)

ความเสี่ยงของการกัดกร่อนภายใต้ฉนวนมักพบมากในช่วงอุณหภูมิ 50- 175 องศาเซลเซียส (122 – 347 องศาฟาเรนไฮต์) และสูงสุดเมื่ออยู่ในรอบอุณหภูมิระหว่าง 20-320 องศาเซลเซียส (-4 – 608 องศาฟาเรนไฮต์)
SHELL specification: DEP 30.46.00.31-Gen. September 2011