แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัว

ร็อควูลเอเชีย

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของร็อควูล (ประเทศไทย)

บริษัท ร็อควูล บิลดิ้ง แมทริเรียล (สิงคโปร์) จำกัด (“ร็อควูล”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของคุณ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ร็อควูลได้จัดทำระเบียบการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (BCRs) ซึ่งนำเอามาตรฐานทั่วโลกของที่หน่วยงานทั้งหมดของร็อควูลต้องปฏิบัติตาม

หากคุณจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ร็อควูลผ่านเว็บไซต์ www.rockwoolasia.com (“เว็บไซต์”) ร็อควูลจะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวตามระเบียบที่กำหนดไว้ใน BCRs และกฎหมายของประเทศเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่นำไปใช้โดยบริษัท ร็อควูล บิลดิ้ง แมทริเรียล (สิงคโปร์) จำกัดในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้

 

1. หลักการทั่วไปสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

กฎระเบียบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดขอบเขตเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ร็อควูลจะรับรองเสมอว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะ:

 • ได้รับการประมวลผลอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และโปร่งใส
 • เพียงพอ สัมพันธ์กัน และไม่มากจนเกินไป
 • ถูกต้องและทันสมัย –ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัยจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องหรือลบทิ้งหรือระงับการประมวลผลเพิ่มเติมชั่วคราว
 • ไม่ถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลานานเกินกว่าที่จำเป็น
 • ได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายชัดแจ้งและเฉพาะเจาะจงเท่านั้น และได้รับการประมวลผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่รวบรวมข้อมูลมา
 • ความปลอดภัย

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีการต่างๆ เมื่อคุณเข้ามามีส่วนร่วมกับเราผ่านหลากหลายช่องทาง รวมถึงเว็บไซต์ของเรา เช่น หน้าเว็บไซต์หางานของร็อควูล

ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนจำเป็นต้องประมวลผลเพื่อให้เราสามารถจัดหาบริการให้แก่คุณตามที่ร้องขอได้ และคุณสามารถเลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนด้วยความสมัครใจได้ เราจะให้คุณรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดเป็นข้อมูลที่จำเป็น (เช่น ผ่านการใช้เครื่องหมายดอกจัน (*)) และผลของการไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ทางเรา ตัวอย่างเช่น เราจะไม่สามารถตอบสนองคำร้องขอของคุณได้ (อย่างเต็มที่)  

โดยทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและประมวลผลสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ คำนำหน้าชื่อ สถานที่ทำงาน เป็นต้น
 • ข้อมูลที่คุณให้เมื่อตอนที่ติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อออนไลน์
 • ข้อมูลประวัติในกรณีที่คุณสร้างบัญชีกับเรา รวมถึง ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่เข้ารหัสไว้
 • ข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานและการเรียกดู รวมถึง ที่อยู่ IP เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา รวมถึงในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดูข้อ 5 ด้านล่างนี้
 • สำหรับการรับสมัครงานผ่านหน้าเว็บไซต์หางานของร็อควูล เราจะดำเนินการประมวลผลเพิ่มเติมดังนี้
 • ทักษะ ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน
 • ผลการประเมินที่จัดทำขึ้นในส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสมัครงาน
 • อายุและเพศ

ในขั้นตอนแรกของการรับสมัครงาน เราจะไม่รวบรวมและประมวลผลข้อมูลประเภทพิเศษ เช่น เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา สมาชิกในสหภาพการค้า ข้อมูลทางพันธุกรรม/ชีวภาพ วิถีทางเพศ และ/หรือสุขภาพ อย่างไรก็ตาม เราอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษหรือบันทึกทางอาชญากรรมในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการรับสมัครงานหากมีการกำหนดในระเบียบว่าด้วยการว่าจ้างงานของท้องถิ่น

3. วัตถุประสงค์ของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น แลโดยทั่วไป เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น:

 • คุณได้ให้ความยินยอมก่อนล่วงหน้าต่อการประมวลผลดังกล่าว; หรือ
 • การประมวลผลจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา; หรือ
 • การประมวลผลจำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมายที่เราเกี่ยวข้อง ; หรือ
 • การประมวลผลจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ตามผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ทางเราหรือบุคคลที่สามต้องดำเนินการให้ลุล่วงและการประมวลผลดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นอันตรายต่อคุณ เช่น ผลประโยชน์ของเราในการพัฒนา ประเมิน ทำการตลาด และจำหน่ายสินค้าและบริการของเรา การติดตาม พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าของเรา ซัพพลายเออร์ และความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น ผ่านการแบ่งกลุ่มลูกค้า และการวิเคราะห์และจัดทำสถิติ

เราดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณในการใช้งานเว็บไซต์ บริการและสินค้าของเรา
 • เพื่อติดต่อคุณตามความสัมพันธ์กับลูกค้าทั่วไป
 • เพื่อส่งจดหมายข่าวหรือเอกสารทางการตลาดอื่นๆ รวมถึงแบบสำรวจในกรณีที่คุณได้ร้องขอ
 • เพื่อจัดหาบริการและความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าทั่วไป
 • เพื่อรับฟังความคิดของลูกค้าและความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่บริการที่หลากหลายของเรา รวมถึงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นถูกนำไปใช้ รวมถึงการประเมินและพัฒนาปรับปรุงสิ่งดังกล่าว
 • เพื่อปรับแต่งเนื้อหาเว็บไซต์และการค้นหาให้เหมาะสมกับบุคคล
 • เพื่อสร้างและบรรลุยอดขายทางธุรกิจ
 • เพื่อรับสมัครตำแหน่งงานที่ว่าง
 • เพื่อจัดเก็บผู้สมัครสำหรับการรับสมัครงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • เพื่อจัดเก็บใบสมัครสำหรับการรับสมัครงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

4. การเลือกรับเอง

เว็บไซต์จะเตรียมการให้ผู้ใช้งานเลือกรับเอง ซึ่งหมายความว่าคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าคุณต้องการรับจดหมายข่าว ข้อ เสนอพิเศษและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ๆ งานกิจกรรม และบริการของเรา ข้อเสนอทางการตลาดจะมีการอธิบายใหคุณรับทราบก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลและจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนที่จะส่งต่อเอกสารทางการตลาดให้กับคุณผ่านทางอีเมล์ หากคุณต้องการลบออกจากรายการเมลและไม่รับการติดต่อสื่อสารในหัวข้อนั้นๆ อีกในอนาคต กรุณาคลิกที่ลิงคยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ด้านล่างของอีเมล์ที่คุณต้องการจะยกเลิก 

5. คุกกี้

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านช้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในนโยบายด้านคุกกี้ของเรา

6. กลุ่มร็อควูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมาอาจถูกโอนระหว่างประเทศไปยังหน่วยงานในกลุ่มร็อควูลภายในวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลถูกรวบรวมมาโดยมีเงื่อนไขว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

สำหรับหน่วยงานร็อควูลที่จัดตั้งในประเทศที่นอกเหนือจาก EU/EEA ซึ่งไม่ถือว่าเป็นประเทศที่สามที่ปลอดภัย (เช่น ไม่มีการรับรองระดับที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูล) BCR ของร็อควูลจะถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานตามกฎหมายในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ภาพรวมขององค์กรกลุ่มร็อควูล  อยู่ที่นี่

7. การเปิดเผย การโอน และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม (หน่วยงานอื่นที่นอกเหนือจากกลุ่มร็อควูล) เป็นเรื่องที่ทางเราจะยอมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และเป็นไปตามการมีอยู่ของระดับที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูล เราอาจเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้:

 • บุคคลที่สามที่ดำเนินการให้บริการในนามของบริษัทเรา เช่น โฮสต์ติ้ง ความช่วยเหลือด้านไอที บริการด้านการตลาด บริการด้านการจัดการ เป็นต้น บุคคลที่สามดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของเราและภายใต้ข้อตกลงของผู้ประมวลผลข้อมูลซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
 • เพื่อจัดทำ ดำเนินการ หรือปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายของเรา
 • ในกรณีที่คุณได้มอบความยินยอมก่อนล่วงหน้าในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม
 • ในกรณีที่มีการรวม การจำหน่าย การร่วมค้า การโอนสิทธิ์ การโอน หรือการขายสินทรัพย์หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร็อควูล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การล้มละลายหรือกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน)
 • ตามที่ระบุในนโยบายด้านคุกกี้ของเรา ดูหัวข้อ 5 ข้างต้น

ในกรณีที่ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลอาศัยอยู่ในประเทศที่นอกเหนือจาก EU/EEA ซึ่งไม่มีการรับรองระดับที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูล เราจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้รับดังกล่าวซึ่งปฏิบัติตามข้อตกลงการโอนข้อมูลซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นตามข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรป

8. ความยินยอมของคุณ

ตามที่ได้กล่าวข้างต้น กิจกรรมการประมวลผลบางอย่างของเราจะเป็นไปตามความยินยอมของคุณ ในกรณีดังกล่าว คุณจะมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้

หากคุณเพิกถอนความยินยอมของคุณ เราจะยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่และในระดับที่การประมวลผลที่ต่อเนื่องหรือการจัดเก็บได้รับอนุญาตหรือจำเป็นตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้หรือกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่บังคับใช้

โปรดรับทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลที่ดำเนินการไปก่อนหน้าที่จะมีการเพิกถอนความยินยอม ยิ่งไปกว่านั้น เราอาจจะไม่สามารถตอบสนองการร้องขอของคุณหรือจัดหาบริการของเราให้แก่คุณได้อันเป็นผลเนื่องมากจากการเพิกถอนความยินยอมของคุณ

9. การรักษาความปลอดภัย

ร็อควูลมุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการการรักษาคามปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเว็บไซต์ก็มีมาตรการการรักษาคามปลอดภัยเพื่อป้องกันความสูญเสีย การใช้งานในทางที่ผิด และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของเรา

10. สิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านการประมวลแล้วเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งเป็นไปตามข้อยกเว้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถปฏิเสธการรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ และคุณมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในกรณีที่จำเป็น นอกจากนี้ คุณอาจขอให้เราจำกัดการประมวลผลได้

เราจะลบหรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัยเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ใช้งาน

คุณอาจขอลบข้อมูลที่จัดหาให้แก่หน้าเว็บไซต์หางานของร็อควูลได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะถูกจัดเก็บตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ ข้อมูลจะถูกกำจัดทิ้งตามระเบียบการกำจัดข้อมูลในท้องถิ่น ซึ่งได้รับการตั้งค่าอยู่ในระบบ ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลคือ 6 เดือนเว้นแต่ข้อกำหนดตามกฎหมายท้องถิ่นจะระบุระยะเวลาในการจัดเก็บที่มากกว่าหรือน้อยกว่านั้น

นอกจากนี้ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยทันที เว้นแต่เรามีเหตุผลตามกฎหมายในการดำเนินการประมวลผลต่อไป เช่น การประมวลผลจำเป็นต่อการจัดทำ ดำเนินการ หรือปกป้องข้อร้องเรียนตามกฎหมายหรือจำเป็นต่อการปฏิบัติของสัญญากับคุณ

เพื่อใช้สิทธิ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาติดต่อเรา ดูหัวข้อ 13

สำหรับการร้องขอดังกล่าว กรุณาจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับเราเพื่อให้เราได้ดำเนินการตามการร้องขอของคุณ รวมถึงชื่อจริงและอีเมล์ ซึ่งทำให้เราสามารถระบุตัวตนของคุณได้ เราจะตอบการร้องขอของคุณทันทีและภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน

หากคุณไม่เห็นด้วยกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดรับทราบว่าคุณสามารถดำเนินการร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณได้

11. การร้องเรียน

หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยร็อควูล กรุณาติดต่อเราได้ทุกเมื่อ ดูหัวข้อ 13

เราจะตรวจสอบและประเมินข้อร้องเรียนของคุณและเราอาจจะติดต่อคุณในกรณีที่จำเป็นเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม เราจะดำเนินการเพื่อรับทราบการรับข้อร้องเรียนของคุณหรือการปฏิเสธภายใน 5 วันทำการ

เราพยายามดำเนินการประมวลผลข้อร้องเรียนหรือการปฏิเสธภายในหนึ่งเดือน หากไม่สามารถตัดสินใจได้ภายในหนึ่งเดือน เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลของความล่าช้าและเวลาที่คาดว่าจะได้รับคำตัดสิน (ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับ)

ไม่ว่าก่อน ระหว่าง หรือหลังจากกระบวนการร้องเรียนที่อธิบายข้างต้น คุณอาจเสนอข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณหรือศาลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

12. ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือเว็บไซต์รวม เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทอื่น (เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) หรือต่อการปฏิบัติของบริษัทดังกล่าวอันเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณควรอ่านนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของเจ้าของเว็บไซต์ 

13. ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีคำร้องขอหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไป กรุณาติดต่อเราที่:

ROCKWOOL Building Materials (Singapore) Pte Ltd
No. 8, Tuas Avenue 2, Jurong Town, Singapore 639448

ฝ่ายสร้างตราสินค้าและการสื่อสาร – ไอดาน่า อัง
Email: info@rockwoolasia.com 

Version 1.2, 14-03-2018