ประกาศทางกฎหมาย

ร็อควูล (ประเเทศไทย)

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของร็อควูล เอเซีย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ใช้เอกสาร (เช่น รายงานประจำปี รายงานด้านสิ่งแวดล้อม แถลงข่าว เอกสารข้อมูล ฯลฯ ) จากเว็บไซต์นี้โดยมีเงื่อนไขว่า (1) หนังสือลิขสิทธิ์ร็อควูล เอเซีย จะปรากฏอยู่ในสำเนาทั้งหมด (2) การใช้เอกสารดังกล่าว จากเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการใช้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และจะไม่ถูกคัดลอกหรือโพสต์บนคอมพิวเตอร์เครือข่ายใด ๆ หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ และ (3) ไม่มีการปรับเปลี่ยนเอกสารใด ๆ ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาจทำให้ได้รับโทษทางแพ่งและทางอาญาอย่างรุนแรง

การออกแบบและรูปแบบของเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของร็อควูล เอเซีย การอนุญาตให้ใช้เอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นไม่รวมถึงการออกแบบหรือการจัดวางเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่ ร็อควูล เอเซีย เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย "เว็บไซต์ร็อควูล") การออกแบบหรือการจัดวางเว็บไซต์ร็อควูล ไม่สามารถคัดลอกหรือเลียนแบบได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ห้ามนำโลโก้ ภาพกราฟิกหรือภาพจากเว็บไซต์ร็อควูลใด ๆ มาคัดลอกหรือส่งต่อ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากร็อควูล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ/เอส

ร็อควูล เอเซีย ไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลในเอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้อง ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เอกสารและกราฟิกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะจัดให้ "ตามสภาพ" และตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ในขณะที่ไม่มีข้อความใดในประกาศทางกฎหมายนี้ ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราสำหรับการบิดเบือนความจริงหรือการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทของเรา ร็อควูล เอเซีย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อมหรือความเสียหายอื่นใดอันเป็นผลจากการสูญหาย การใช้ข้อมูลหรือผลกำไรไม่ว่าจะในการกระทำของสัญญา ความประมาทหรือการกระทำอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์

เอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่บนเว็บไซต์อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ร็อควูล เอเซีย พยายามรักษาบริการที่ปราศจากข้อผิดพลาด แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์หรือบริการที่เราเสนอนั้นจะพร้อมใช้งานอยู่เสมอหรืออาจจะปราศจากข้อผิดพลาด แม้ว่าเราจะใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อปกป้องเนื้อหาของเว็บไซต์ต่อไวรัสที่เป็นที่รู้จัก ร็อควูล เอเชีย ไม่สามารถรับรองได้ว่าเนื้อหาและการดาวน์โหลดในเว็บไซต์นี้จะปราศจากโค้ดที่เป็นอันตรายทั้งหมด คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าคุณได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ของคุณจากการติดไวรัส ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ร็อควูล เอเชีย จะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือไม่สามารถใช้งานได้ของเว็บไซต์

ไฮเปอร์ลิ้งค์ใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น หากคุณเลือกที่จะทำไปตามไฮเปอร์ลิงค์ใด ๆ มันจะดึงคุณออกจากเว็บไซต์ ร็อคเวล เอเชียไม่ได้ควบคุมหรือรับรองเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใดและเราไม่ยอมรับความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการใช้ไฮเปอร์ลิงค์ใด ๆ ของคุณ

เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ : ร็อควูล ไฟว์เออร์เซฟอินซูเลชั่น, ดูโอร็อค, ฮาร์ดร็อค, ร็อคลอส, ร็อคเทอร์ม, ร็อคฟอล, ร็อคไพร์ม, สเปคซิไฟว์เออร์, อีซีฟิต ไฟว์เออร์ แบร์รี่เออร์ ซึสทึม, เอสพี ไฟว์เออร์สต๊อป, อีเนอร์จี่เซฟเวอร์, ซาว์นโปร, ร็อคชิล์ด, เรนสกรีนดีไวซ์, ร็อคไลน์เนอร์, ร็อควูลอควาแดซ์ท, ร็อคฟลอร์, ไฟว์เออร์โปร, เฟล็กซี่บีมแคลด, คอล์ลัมแคลด, คูลแอนด์คอมฟอร์ต, เซฟแอนด์ไซเรน, โปรร็อกซ์, ร็อคพาเนล ร็อคฟอน, เลเบลร็อค, ทัวร็อค, และ โกรแดน และ/หรือ ชื่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ถูกอ้างในที่นี้ ถือว่าเป็นชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของร็อควูล เอเซีย และ/หรือ บริษัทในเครือ และจะไม่สามารถนำไปใช้ได้โดยปราศจากความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษร เนื้อหาในเว็บไซต์ถือเป็นทรัพย์สินของ บริษัท ร็อควูล บิลดิ้ง แมทริเรียล (สิงคโปร์) จำกัด และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ การอนุญาตให้ใช้เอกสาร (เช่น รายงานประจำปีรายงานด้านสิ่งแวดล้อมแถลงข่าวเอกสารข้อมูล ฯลฯ ) จากเว็บไซต์นี้โดยมีเงื่อนไขว่า (1) ต้องมีประกาศลิขสิทธิ์ร็อควูลปรากฏขึ้นในสำเนาทั้งหมด (2) ใช้เอกสารดังกล่าวจาก เว็บไซต์นี้ใช้สำหรับการใช้ข้อมูล และไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และจะไม่ถูกคัดลอก หรือโพสต์บนคอมพิวเตอร์เครือข่ายใด ๆ หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ และ (3) ไม่มีการปรับเปลี่ยนเอกสารใด ๆ ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดและอาจทำให้ได้รับโทษทางแพ่งและทางอาญาอย่างรุนแรง

การออกแบบรูปแบบต่างๆในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของร็อควูล การอนุญาตให้ใช้เอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นไม่รวมถึงการอนุญาตให้ใช้รูปแบบของการออกแบบ หรือ การจัดวางเว็บไซต์นี้ หรือ เว็บไซต์อื่นใดที่ร็อควูลเป็นเจ้าของ หรือควบคุมโดย (*ร็อควูลเว็บไซต์) การออกแบบหรือการจัดวางเว็บไซต์ร็อควูลไม่สามารถคัดลอก หรือเลียนแบบได้ทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ห้ามนำเอาโลโก้ ภาพกราฟิก หรือรูปภาพจากเว็บไซต์ของร็อควูลใดๆ มาคัดลอกหรือส่งต่อใหม่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยร็อควูล อินเตอร์เนชั่นเนล เอ/เอส

ร็อควูลไม่ได้เป็นตัวแทนรับผิดชอบเกี่ยวกับความเหมาะสม ของข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารและกราฟิกต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เอกสารและกราฟิกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะจัดให้ "ตามสภาพ" และตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีการรับประกันใดๆ แม้ว่าจะไม่มีข้อความใดในประกาศทางกฎหมายนี้ ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราสำหรับการบิดเบือนความจริง หรือการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทของเรา แต่อย่างใด ร็อควูลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม หรือความเสียหายอื่นใดอันเป็นผลมาจากการสูญเสียสำหรับการใช้ข้อมูล หรือผลกำไรไม่ว่าจะในการกระทำของสัญญาความประมาทหรือการกระทำอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่มีอยู่จากเว็บไซต์

เอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ร็อควูลพยายามที่จะให้บริการโดยปราศจากข้อผิดพลาด แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์ หรือบริการที่เรานำเสนอนั้นจะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หรือจะเป็นอิสระจากข้อผิดพลาดแม้ว่าเราจะใช้ซอฟต์แวร์สำหรับป้องกันไวรัส เพื่อปกป้องเนื้อหาของเว็บไซต์ต่อไวรัสที่เป็นที่รู้จัก แต่ร็อควูลไม่สามารถรับรองได้ว่าเนื้อหา และการดาวน์โหลดต่างๆในเว็บไซต์นี้ จะปราศจากโค้ดที่เป็นอันตรายทั้งหมด คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าคุณได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ของคุณจากการติดไวรัส ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ร็อควูลจะไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือการไม่สามารถใช้งานได้ของเว็บไซต์

การเชื่อมโยงในหลายมิติที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น หากคุณเลือกที่จะทำตามลิงค์ใดๆ ที่คุณจะออกจากเว็บไซต์ร็อควูลไม่ได้ควบคุมหรือรับรองเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใดและเราไม่ยอมรับความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการใช้ไฮเปอร์ลิงค์ของคุณ

เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ : ร็อควูล ไฟว์เออร์เซฟอินซูเลชั่น, ดูโอร็อค, ฮาร์ดร็อค, ร็อคลอส, ร็อคเทอร์ม, ร็อคฟอล, ร็อคไพร์ม, สเปคซิไฟว์เออร์, อีซีฟิต ไฟว์เออร์ แบร์รี่เออร์ ซึสทึม, เอสพี ไฟว์เออร์สต๊อป, อีเนอร์จี่เซฟเวอร์, ซาว์นโปร, ร็อคชิล์ด, เรนสกรีนดีไวซ์, ร็อคไลน์เนอร์, ร็อควูลอควาแดซ์ท, ร็อคฟลอร์, ไฟว์เออร์โปร, เฟล็กซี่บีมแคลด, คอล์ลัมแคลด, คูลแอนด์คอมฟอร์ต, เซฟแอนด์ไซเรน, โปรร็อกซ์, ร็อคพาเนล ร็อคฟอน, เลเบลร็อค, ทัวร็อค, และ โกรแดน และ/หรือ ชื่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ถูกอ้างในที่นี้ ถือว่าเป็นชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของร็อควูล เอเซีย และ/หรือ บริษัทในเครือ และจะไม่สามารถนำไปใช้ได้โดยปราศจากความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษร