Conrock Product Image
People, Humans, Office, Working,
Products Sandwich Panels

Conrock

ROCKWOOL Conrock เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบหลักในแผ่นฉนวนสาเร็จรูป (sandwich panels) สามารถผลิตได้ทั้งแบบแผ่น (slab) หรือแบบชั้นบาง ๆ (lamella) เพื่อสนองความต้องการของผู้ผลิตแผ่นฉนวนสาเร็จรูป ROCKWOOL Conrock สามารถนาไปใช้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร อาทิ ผนังด้านหน้าอาคาร ผนัง หลังคา ผนังกั้นห้อง เพดาน และงานที่ต้องรับน้าหนักมาก เช่น งานที่มีความกว้างเป็นพิเศษ หรืองานที่มีความสูงมาก